Chuck, Michael & Jeff
Chuck & Michael
Arturo & Chuck
Arturo & Chuck
Monica, Chuck & Scott Peckham
Chuck & Monica Brant
MTA's Finest
MTA's Finest
MTA's Finest
Bill "Superfoot" Wallace, Chuck & John Belushi
Bill "Superfoot" Wallace, Chuck & Bob Wall
 Bob "O'Hara" Wall & Bruce Lee
Chuck & Titan the Tiger
Chuck & Titan the Tiger
Chuck & Titan the Tiger
Chuck with Cougar
Mickey Rourke on Black Death

Ralf Moeller, Chuck & Arnold Schwarzenegger

Chuck & cast of Oz

Chuck, Mickey Rourke & A.J. Benza

Chuck & Tony Danza

Chuck & Tom Jones

Chuck & Sean Penn with wife Robin

Pete, Chuck, Charlie & Kato

Danny Aeilo & Chuck

Brutus, Chuck & Hulk Hogan

Cisco, Chuck & Sonny Barger

Chuck Looking Dapper

Howard Stern, Sonny Volpe & Chuck

Chuck and John Belushi at Chuck's 1st Karate tournament
Chuck with Muhammad Ali

Chuck with Muhammad Ali

Chuck with Donald Trump

Mickey Rourke & Chuck

Chuck, Debra & Mickey

Chuck & friends

Joan, Chuck & Elliott

Chuck & Chazz Palminteri

Charlie Sheen, Chuck & Sean Penn

Chuck & friends

Larry Holmes & Chuck

Chris Penn, Chuck & Stephen Baldwin

Vincent Pastore & Chuck
Luke Perry & Chuck